ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಅಂಕಣ | ಅರೆಬೇಸದ ತಿಂಗೊಲುಲಾ ಜನಕುಲೆನ ಬೇಂಕೆಲಾಬಹು

Date:

ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ, ನೇಮ, ಕಂಬಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಂಗು ತುಂಬಿದ್ದು ನಿಜ. ಅದು ಹೇಗೆಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಡಲಕರೆತ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಅರೆಬೇಸದ ಈ ತಿಂಗೊಲು ಪೊತ್ತುನ ದೊಂಬುದ ಒಟ್ಟುಗು ಊರೊರ್ಮೆ ನಡಪುನ ಜಾತ್ರೆ, ಕೋಲ, ನೇಮ, ಆಟ, ಉಚ್ಚಯ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ಆಲಡೆದ ದಲ್ಯೊಲು, ಬಂಡಿ, ಮೆಚ್ಚಿ, ನಾಗಮಂಡಲ ಇಂಚ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಜನಮಾನಿ, ಸಂತೆ, ಗೌಜಿ-ಗದ್ದಲದ ಸಮಾರಾಧನೆ ದ ವನಸ್. ಪಗೆಲಿಡೀ ಬೆಂದಿನ ಜನಕುಲು ರಾತ್ರೆಡ್ ಪೊತ್ತುನ ಜೀಟಿಗೆದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಒರಿಯನ ಮೋನೆ ನನೊರಿ ತೂವೊನೆರೆ ಪೊರುಂಬುವೆರ್. ಅಂಬರಪ್ಪುಡು ಒರಿ ನನೊರಿಯನ ಪುಗೆಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್‌ದ್ ಐಟೈಟೆ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಪೆಟ್ಟ್ ಪುಡೆ ನಡತ್‌ದ್ ದರ್ಮೊಗು ಪೆಟ್ಟ್ ತಿನ್ಪಿನಲಾ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲು ಈ ಗೌಜಿಲೆಡ್ ಎಂಚ ಕಾಲ ಕರೀಂಡ್ ಪಂದೇ ತೆರಿಯಂದ್. ಊರೊರ್ಮೆ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬತ್ತ್ ಸೇರುನ ಸಂಬಂದದಕುಲು ಊರುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲಾಪಿನ ಗೌಜಿನ್ ಕನಂಬೆರ್. ಪರವೂರೂಡ್ದ್ ಊರುಗು ಬರ್ಪುನ ಜನಮಾನಿ ಊರುದಕಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಲ್ ದಿನ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಪಿದಡುವೆರ್. ಅಡೆಗ್ ಕುಡೊರ ಊರು ಕಾಲಿಯಾ ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ಅಗಪಉನ ಕಜ್ಜದ ನಡುಟು, ಏಪಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೆಕೆತ ಬೇಂಕೆ ಎಚ್ಚಿನಗ ಜನಕುಲೆನ ಓದು ಒರಂಟುಲು ಎಚ್ಚಾಪುಂಡು.

ಈ ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಓಟುದ ಗೌಜಿಲಾ ಉಂಡು. ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಓಟುದ ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ-ಬೆಚ್ಚ ಸಂಗತಿಯಾತ್ಂಡ್ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್ ಕುಲಿನ ಮಾತೆರೆನ ಬಾಯಿಡ್‌ಲಾ ಒಂಜೇ  ಪಾತೆರಾ. ಅವು ಪಾರ್ಟಿ ಬರುಪುಂಡಾ ಅತ್ತ್ ಉಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡಾ ಪಂದ್. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಸ್ ದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಲಾ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ದುಂಬು ಜಾಲ್ ಜತ್ತಿ ಅಂಜೊವುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದು ಪಾತೆರೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿಯಾತ್ಂಡ, ಇನಿತ ಕಾಲೊಡುಪೊಂಜೊವುಲೇ ಓಟುದ ಕಲಟ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಓಟುದಾರೆರ್ ಆದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಅಕಲೆನ ಆಲೋಚನೆಗ್‌ಲಾ ಬಿಲೆ ಉಂಡು. ಆಂಡಲಾ ಓಟುದ ಕಲಟ್ಟ್ ಪೊಂಜೊವುಲು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜೆರ್. ಅಡ್ಕಲದ ಉಲಯಿಡ್ದ್ ಏವುದೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಚ್ಚಾತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ‌ದ ರೇಟ್‌ದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಪಾತೆರಕತೆ ಬರು. ಆಂಡಲಾ ಉನಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆಪುಂಡ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಾತೆರಕತೆತ ನಡುಟು ಓಟು ಏರೆಗ್ ಪಾಡುನು ಪಂದ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿಡ್ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟ್‌ದ ಇಲ್ಲ್‌ಲು ಆಂಡಲಾ ಅಕಲೆ ಪಾತೆರ ಕೇನುನಕುಲು ಬೋಡತ. ಪನ್ಪುನೆನ್ ಪನಂದೆ ಬುಡಯೆರ್ ಮೊಕುಲು.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ – ಕೊಡವ | ಚಟುವಕಾಲಿರ ಬದ್‌ಕ್ ಬಾಲ್ಯ

ಓಟುದ ಕಲಟ್ ಪಾರ್ಟಿಲೆನ ನಡುಟು ಅಪಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗ್‌ಲಾ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರೊಲೆನ ನಡುಟು ಆಪಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಗ್‌ಲಾ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಂಡನಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಯಾಂಡ ಬೊಡೆದಿ ನನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಡಿತ್ತೆರ್ಡಲಾ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಒಂಜೇ ಪಾರ್ಟಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲುಲಾ ಉಪ್ಪಂದಿನಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಉಪ್ಪ ನುಪ್ಪ ತಿನ್ನಗ ಪಾರ್ಟಿಲೆನ್ ನಡುಟು ಕನಯೆರೆ ಆಪುಂಡ. ಆಂಡಲ ಓಟುದ ಕಲತ ರಂಗ್ ಜನಕುಲೆನ ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಉಲಯಿಲಾ ಬೈದ್ಂಡ್. ಜನಕುಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ್ ವಿವೇಚನೆ ಡ್ ಓಟು ಮಲ್ಪುನಕುಲಾಂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯೊಲು ಒರಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏರೆನ್ ಅಧಿಕಾರೊಗು ಕನವೊಡು ಪಂದ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಜನಕುಲೆನ ಆದುಲ್ಲೆರ್.

ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಚಿತವೇ ಆಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ – ಆ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ.

ಓಟುದ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಯಿನಕಲೆನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇನುನಾ ಬೊಡ್ಚಿ. ದುಮ್ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಓಟುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬೊಂದು ಓಟುದ ಬೂತುಗು ಪೋದು ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತ್‌ದ್ ಮನದಾನಿ ಪಿರ ಪಿಜಿರ್ನಗ ರಾತ್ರೆ ಗಂಟೆ ಪದಿರಾಡ್ ಕರಿದ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಯಾಂಡ್. ಆ ಬೆರೆದು  ಬೆಕ್ಕಸ್ ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಪಂದ್ ಮುಗಿಯುವುನವು ಅತ್ತ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಒರಿಯೊರಿಯಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮುನೆಡ್ ಆಪಿನ ಅನುಭವೊಲು. ಊರುದ ರಾಜಕೀಯ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಗಾಲ್‌ಮೇಲ್ ,ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾನೂನು, ಓಟುದ ಮಿಷನ್‌ದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರುಂಬಾಟ, ಅವುಲು ತಪ್ಪಾವಂದಿನಂಚ ಕಾಪುನ ಎಚ್ಚರ, ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಜನಲಾ ಒಂಜೇ ಮನಸ್‌ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಉಂದು ಪೂರಾ ಪಂದ್ ಮುಗಿಪುನವು ಅತ್ತ್. ಓಟು ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡಾಯೆರೆ ಬರ್ಪಿ ಜನಮಾನಿ ಬೇತೆ-ಬೇತೆ ನಮುನೆದಕುಲು. ಎಂಕುಲೇ ಗೆಂದ್‌ನಕುಲು ಪನ್ಪಿ ಉಮೇದ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ರಾಜಕೀಯ ದ ಪಾರ್ಟಿದಕುಲು, ಮೊಕಲೆನ್ ಮಾತಾ ಸುದಾರಿತೊಂದು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಈ ಅನುಬವೊಲೆನ್  ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಟೊನುನೆನ್ ತೂನಗ ಅವು ಬರೇಂಡನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಕು ಅವು. ಆಂಡ ಮಾತೆನ್ಲಾ ಪನಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅತೆ. ಆಂಡಲಾ ಐನ್ ವರ್ಸೊಗೊರ  ಬರ್ಪುನ ಈ ಕಜ್ಜ ಪರ್ಬ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್ಡಲಾ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಕ್ಕಸ್, ಎಕ್ಕಂದೆಲ್, ಏವುದೆಪ್ಪುದ ಉಸುಲು ಉಪ್ಪುನವೆ. ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲ್ ಪನ್ಪಿ ಬೇದ ದಾಂತೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಡುವು ಬಾಜೆಲ್‌ನ್ ಮದತ್‌ದ್‌ ಸೊಂದೆರ್. ಅಂಚಾದೆ ಓಟುದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ತಿಗಲೆ ಲಾಗ್ಯೆರೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಐನಾತ್ ಅರ್ತಿದ ಬೇಲೆಯಾದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್‌ಲಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತ್ಂಡ್.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ – ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಗೋಂದೊಲು ಪುಜಂತ್ ಶಕ್ತಿಲೆ ಬೊಸುವುಂಚೆ

ಕಜ್ಜೊಲು ಅರೆಬೇಸದ ತಿಂಗೊಲುಡು ದಾಯೆಗಾದ್ ದೀಪೆರಾ? ಸಾಲೆಲೆಗ್ ರಜೆ ಪಂದಾಂಡಲಾ ಓಟುದ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಯಿನ ಜನಮಾನಿ ನಿತ್ಯ ಕಜ್ಜದ ಪರ್ಪುನ ಮೀಪುನ ನೀರ್‌ಗ್ ಪೊರುಂಬೊಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡಲಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆಪುಂಡಾ ಪನ್ಲೆ. ಊರು-ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪನಂದೆ ನಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಐಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಾದಾನ ದೇಶಸೇವೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಲೆನ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪ ಕುಸೇಲ್ ದಾಂತೆ ಬೆಂದಾಗ ಜೆತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರು.

ಅರೆಬೇಸದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮೊಲೆನ ಒಟ್ಟು ಗು ಓಟುಲಾ ಕರಿದ್ ಗೆಂದಿನಕಲೆಗ್ ಜೈಕಾರಲಾ ಆಂಡ್‌. ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಒಯಿಪ ನೆಗಪಲಾ ಆದ್ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಗ್ ಎರಿಯಾಯಿನಾರ್ ಗಡಿಪತ್ತೆರೆ ‌ಅನುವಾದ್‌ಲಾ ಆಂಡ್. ಜನಕುಲೆನ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್‌ನ್ ತೆರಿದ್ ತರೆಮಂಡೆ ಪತ್ತಾವಂದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪಂದ್ ನಮ ಮಾತ ಬಯಕ್‌ದ. ಪತ್ತ್ ಬಿರೆಲ್‌ನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಂಜಿ ದಾಂತೆ ಗಂಜಿ ಉನಿಯೆರೆ ಆಯಿನಂಚೆನೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಾದ್  ಬದುಕುನಂಚಿನ ಲೋಕ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದ್ ಬಯಕ್‌ದ. ಪಾಡ್ದನೊಲು ಪಂಡಿಲೆಕ ಪೇರ್‌ಡ್ ಉಂಡೆರ್ ಅಲೆಟ್ ಕೈ ದೆಕ್ಯೆರ್. ಅಕುಲು ಸುಕೊಟು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೋಕ ನಮ್ಮಆವಡ್. ಐಟ್ ಮಾತೆರೆನಲಾ ಬೆನ್ಪಾಟದ ಬೆಗರ್ಲಾ ಉಪ್ಪಡ್. ಮಾತೆರೊಂಜಾದ್ ಬದುಕುನಂಚ ಆವಡ್. ನರಮಾನಿಲೆನ ನಡುಟು ಕಟ್‌ದಿ ಗೋಡೆಲು ಬೂರುದು ಒರಿ ನನೊರಿಯನ್ ಅರ್ತಿಡ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಪಾಂಪುಲು ಎಚ್ಚಾವಡ್. ಕೈತಾಂಗ್‌ಲೆಡ್ ನಡಪುನ ನಡಕೆ ಮಾತೆರೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾದ್ ಬದುಕುನಂಚಾವಡ್. ಲೋಕದ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದೇ ಬಯಕುನ ಜನಮಾನಿ ಎಚ್ಚಾವಡ್.

ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳೈರು
ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳೈರು
ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತುಳು ಮಾತನಾಡುವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾದವರು. ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿಸಿಕೊಂಡ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಡಿಯೋ

ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಚಿತವೇ ಆಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ – ಆ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ.
Related

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು
Related

ನಂಜನಗೂಡು ಸೀಮೆಯ ಕನ್ನಡ | ‘ನಮ್ಮೆಣ್ಣು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆದು ಕಣ, ಆಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಡಾಂತ ಸೈನ್ ಆಕೊಡ್ತದ!’

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಿಯೊ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಗೂಗಲ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ...

ಕಲಬುರಗಿ ಸೀಮೆಯ ಕನ್ನಡ | ನಂಗಂತೂ ಅತ್ತಿ ಹೇಳದೂ ಖರೆ ಅನಸ್ತದ, ಸೊಸಿ ಹೇಳದೂ ಖರೆನೇ ಅನಸ್ತದ!

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಿಯೊ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಗೂಗಲ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ...

ಬೀದರ್ ಸೀಮೆಯ ಕನ್ನಡ | ವಯಸ್ಸೀಗಿ ಬಂದ್ ಮ್ಯಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿ ಲವ್ ಆಯ್ತದ್; ಆಗಿಲ್ಲಾಂದ್ರ…?

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಿಯೊ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಗೂಗಲ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ...