ಕುಮಟಾ ಸೀಮೆಯ ಕನ್ನಡ | ಈ ಬಿಂಬ್ಲಿಕಾಯಿ ರುಚಿ ತಿಂದವ್ರಿಗೇ ಗೊತ್ತು

ಇದ್ನ ಸಿಗದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಾ ಬರೀ ಉಪ್ಪು, ಎರಡ ಸಣ್ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಸಂಜಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ! ಮುರುಗಲು, ವಾಟೆ, ಉಪ್ಪಾಗೆ ಅದ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೂ ಬೇರೆನೇ ರುಚಿ ಇದ್ದದ್ಕೆ ತೋರಿ ಬಂಗಡೆ ಸಾರಿಗೂ...

ಜನಪ್ರಿಯ

Tag: ಬಿಂಬ್ಲಿ