ಈದಿನ ಜನಾಭಿಮತ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ತನಕ ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣ

ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಲು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಿಮಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ 66 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಶಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.

‘ಈದಿನ’ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?