ಅಂಕಣ

ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಲು | ಬಸವಣ್ಣನವರ ‘ಕೊಲುವವನೇ ಮಾದಿಗ, ಹೊಲಸು ತಿಂಬವನೇ ಹೊಲೆಯ’ ಸಾಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಶರಣರ ಕುಲವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಲುವನ್ನು ಈ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಸುಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಲಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಕುಲವೇ ನಿಜದ ಕುಲ, ಅದು ಶರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದರ...

ಹಳ್ಳಿ ಹಾದಿ | ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ; ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೂಟಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು

ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಜರಿಗಾಗಿ 'ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ' (ಎನ್‌ಎಮ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್) ಕಡ್ಡಾಯ ಕುರಿತು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳೇ ಬೇರೆ....

ನುಡಿಚಿತ್ರ | ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆದಿಬಟ್ಲಂನ ಮಾರಯ್ಯ ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆಯ ಈಚಲ ಬನ

ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹೆಂಡದ ಪೆಂಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವನಗಳಿಂದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡವು ಬಂದು ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಂಗಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 24 ಗಂಟೆಯೂ...

ಜನಪ್ರಿಯ

Subscribe