ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಈದಿನ.ಕಾಮ್ ನಡೆಸಿದ ಮೆಗಾ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಚುನಾವಣಾ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು

ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ

2018 & 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಮತಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2023ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು

2018ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು

ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗೆಲುವು / ಮುನ್ನಡೆ

2018 ಮತ್ತು 2023ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಚುನಾವಣಾ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು

ಪ್ರತೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನ್ನಡೆ/ಹಿನ್ನಡೆಯ ವಿವರ: ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಕಿ